tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

are you kidding me;holy shit chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?