tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Your left big toe.
Dammit! I think I just broke my arniverous construct!
viết bởi Mr. Shazbot 18 Tháng năm, 2004