tìm từ bất kỳ, như là fleek:

artificial selection chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?