tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

asdf.asdf.as.df.sa chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?