tìm từ bất kỳ, như là ethered:

ashleigh barnes is a crazy one with laptops chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?