tìm từ bất kỳ, như là wyd:

asian persuasion (synonym) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?