tìm từ bất kỳ, như là rimming:

ask me how i know chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?