tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Old English for "kiss my ass."
x: What's your E-mail?
X: ASK MY ARSE!
viết bởi That Bum 24 Tháng năm, 2005