tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when you are half asleep, but also fucking/fuckable.
Yeah, I barely remember. Apparently I was aspleep.
viết bởi adavis959 12 Tháng sáu, 2011