Top Definition
(_!_) = Normal Ass
(__!__) = Big Ass
(!) = Tight Ass
(_?_) = Dumb Ass
(_E=MC2_) = Smart Ass
(_$_) = Rich Ass
(_x_) = Kiss My Ass
(_X_) = Get Off My Ass
viết bởi Assholes Inc. 30 Tháng tám, 2003
Photos & Videos
something i happen to accidentally grab every time i walk by a hot girl.
-YOU JUST GRABBED MY ASS!
-oh, my bad
viết bởi Urban Dictionary 17 Tháng ba, 2005
Bender's most frequently uttered word.
Bite my shiny metal ass.
viết bởi dj gs68 13 Tháng năm, 2003
1)n. A type of donkey or mule
2)n. a slang term to discribe the buttox
3)n. A stupid or foolish person
1) I rode my ass up the mountain.
2) I'll sake my ass in your face.
3) Stop being an ass!
viết bởi Anonymous 14 Tháng sáu, 2003
1. Vulgar Slang/Noun. The buttocks or anus.

2. Vulgar Slang/Noun. A stupid, mean, or despicable person.

3. Vulgar Slang/Adj. Very or quite a bit of.

4. Vulgar Slang/Noun. An undesirable place of person.
1. Wow, Michel has a nice hot ass.

2. Man, Randy was such an ass today. He forgot to come to school.

3. Shit, that was a packed-ass club.

3 (2). Whoah, that's a big-ass monster.

4. Man, that place was the ass of the neighborhood.
viết bởi RBXfromdashow 22 Tháng sáu, 2004
Used to describe a foul flavor or smell, though not directly comparing the offending taste/odor to ass itself, thus creating a "catch-all" category of troublesome sensory inputs.
"Man, this sandwich smells like ass!"
viết bởi Thousand 08 Tháng sáu, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×