tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A rapid flow a shit coming out of your asshole.
OMG did you hear that? Sounds like Sonny has massive ass avalanche today!
viết bởi helyan 29 Tháng chín, 2010