tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
When someone uses their ass to hinder another person/object.
Man, I couldnt get to the basket, Manusha ass blocked me.
viết bởi matako kubwa 19 Tháng năm, 2009