tìm từ bất kỳ, như là ethered:

ass raped by uncle sam chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?