tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
noun. Someone who shits asses therefore making them and extremely retarded, dumbshit, douche-bag.
Why don't you shut the fuck up you stupid fucking Ass shitter!
viết bởi Windsor 17 Tháng tư, 2003