tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
when someone gives you a blowjob on your ass. abbr. is AB.
dude that hot chick gave me an ass blow all night long!
viết bởi t-minus nothing 21 Tháng sáu, 2005