tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a gay person who loves it up the bum
your such a assclart
viết bởi shaun pryce 14 Tháng một, 2004