tìm từ bất kỳ, như là plopping:

asshole capital of the world chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?