tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
someone who "HooKs" the ass; may involve using anal beads...
Bev The Humming Hooper.....
viết bởi dnice 21 Tháng tư, 2003