Top Definition
noun used by Steven Stifler from American Pie 1 & 2, and American Wedding. It's similiar to a person who likes gapage (anal sex) or anything inserted into their rectum.
"Happy Fuck Day, Assmo!" - Stifler
viết bởi Becka Contreras 22 Tháng sáu, 2004
An invader of a bovine anal cavity.
"Man Eli your such a assmo"
viết bởi Tim Cordova 10 Tháng hai, 2004
someone who likes things insertded into there ractom or another name for deushbag, basically.
That guy is such an assmo
viết bởi Derock 29 Tháng năm, 2004
n. A person who inserts foriegne objects into a cows anal cavity.

v. Using force to give a cow anal pleasure.
n. "You are such an assmo Eric"

v. "Did you try to assmo him John"
viết bởi Scott Tyler 12 Tháng hai, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×