tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The Ebonics term combining the words "asked" and "you".
"C'mon, nigga...I done already astya to sit yo' black ass down!"
viết bởi Lindsey Themer 09 Tháng tư, 2007

Words related to astya

asked ebonics nigga you