tìm từ bất kỳ, như là cunt:

at work, woods, train, cinema, phone box, bus (top deck), park, swimming baths, parked car, waist deep in the sea etc… chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?