tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
At the moment man or at the moment mate.
Lovin life atmm.
viết bởi Liverpool JCO 29 Tháng tư, 2010