tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

austin carr quotes chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?