tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

authority figure chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?