tìm từ bất kỳ, như là swoll:
 
1.
"I can cancel my dental hygiene appointment tomorrow. I did some intense autoflossing last night."
viết bởi MrMartini 05 Tháng tám, 2009