tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Adjective.
Even more awesome than awesome.
1)Your hair is awesomestikal!
2)Thats more than awesome. It's awesomestikal!!
viết bởi Sarah 10 Tháng bảy, 2004