tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Awesome + fantastic (+ testicle?)
My pornography arrived in the mail. Awesometasticle.
viết bởi Cam.02 26 Tháng tư, 2011