tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Roughly, it means "it would be cool if you could come (to an event)".
hey joe, it would be awesomew if you could come to my party next wek.
viết bởi larry p. 06 Tháng tư, 2011