tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Frikin' (fucking) Awsome!
Ericka: OMFG! You're dating Clay!
Amber: Yea, it's awsomical!
viết bởi Jizzle fo Shizzle 01 Tháng tư, 2006