tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A nickname for Buffalo, NY.
Q: Hey, where can I get some good wings?
A: B-snack
viết bởi mookie stien 24 Tháng chín, 2007
 
2.
The second largest city in New York.
Man, Syracuse sucks, lets go to the B-Snack.
viết bởi Muskelheim 02 Tháng mười một, 2007
 
3.
The second largest city in New York.
Man, Syracuse sucks, lets go to the B-Snack.
viết bởi Muskelheim 02 Tháng mười một, 2007