tìm từ bất kỳ, như là thot:

b00m head sh0t chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?