tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
b0b0baby is:
Beautiful
Friendly
Sexy
Lovely
Amazing
Almighty
/me <3 b0b0baby
OR
b0b0baby > j00
viết bởi ilikepie 09 Tháng tám, 2004