tìm từ bất kỳ, như là demisexual:

baa baa boy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?