tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
A nick name girls call their boy friends, espeically if they're extreamly sweet and loving.
I love you, baby boy!
viết bởi Janet Hopkins 07 Tháng năm, 2005