tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Cunt. Rhyming slang, from back to front.
That Paul is a real backter.
viết bởi q-user 24 Tháng chín, 2003