tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

backwards diarrhea chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?