tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

bad dayz chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?