tìm từ bất kỳ, như là wcw:

bad end of the stick chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?