tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Adj: Referring to the liquid like substance produced when titty fucking.
Example: "Fuck man, Her tit's were baderacked so thick they stuck together."
viết bởi Dr. ink more 10 Tháng chín, 2013