tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
major rapeage
There was a case of badila in Los Angeles today.
viết bởi John 24 Tháng tư, 2003