tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Slang word for big penis.
"He had a badongydong so huge you wouldn't believe it!".
viết bởi SickPhuck 30 Tháng tư, 2008