tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Valspeak for, so ugly you wish they'd put a bag over their face.
Ohmygod! He is so bagyerface!
viết bởi Downstrike 26 Tháng năm, 2004