tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
It Is The Equivelent To the Phrase "no Like Shit"
Son Can I Have The Last Sprite?

........ Bahdeyboe!!!!
viết bởi Frost Don 19 Tháng chín, 2013