tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A number, bigger than a bajillion. It's like a bajillion infinities.
I could retire with one bajillionity dollars.
viết bởi Kewsh 16 Tháng tư, 2008