tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Another term for a strip club.
Hey Jen, want to hit the bajingo parlor later tonight? We can pick up your paycheck.
viết bởi T-Racy and Chim Chim 25 Tháng tư, 2007

Words related to bajingo parlor

strip club bajingo gentlemen's club vagina vagizzle