tìm từ bất kỳ, như là rockabilly girl:

baking gravy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?