tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A pussy without hair is also known as a "Bald Monkey"
1. A clean shaved or waxed pussy is also known as a Bald Monkey.
viết bởi BrendaLee 01 Tháng một, 2006