tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
1. To get owned, to become someone's bitch.
2. To get tigged in a game of mongolian tig
You just got baldigged
viết bởi vinny_R 10 Tháng hai, 2008