tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Popcorn you drop between your legs during a film. Typically discovered when you stand up at the end.
Half way through the movie, I checked my crotch for ballcorn.
viết bởi JDaveB 28 Tháng mười một, 2010