tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Sinking ones testicles into anothers Vagina and or Anus.
"You ready for the ol' balldip baby?"
viết bởi Joe Broom 11 Tháng tư, 2007